Kövess a legjobb lakberendezési tippekért!

Általános Szerződési Feltételek

Általános tudnivalók


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Bognár Dominik egyéni vállalkozó (2600 Vác, Szent-Györgyi Albert utca 7.), valamennyi megrendelésre vonatkozó ajánlatára, egyéb jognyilatkozatára és megbízóval kötött szerződésére.


Mindenek előtt kérem, alaposan olvassa el az alábbiakban foglalt ÁSZF-et.


Ezt követően kizárólag akkor jelentkezzen bármely szolgáltatásunkra, amennyiben az ÁSZF minden egyes pontját értelmezte, elfogadja és jóváhagyja, valamint magára nézve kötelező érvényűnek érzi.

Jelen ÁSZF abban az esetben is alkalmazandó, ha Bognár Dominik ev. és a megbízó egyedi szerződést kötnek egymással.

Amennyiben az egyedi szerződés feltételei és a jelen ÁSZF előírásai között eltérés van, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.


A jelen ÁSZF-et és annak esetleges módosításait Bognár Dominik ev. hivatalos honlapján (https://mettadesign.hu ) teszi közzé. Kérésre az ÁSZF-et egyéb módon is üzleti partnerei rendelkezésére bocsátja.


Fogalmak


ÁSZF: Megrendelésre létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek
Bognár Dominik ev. (továbbiakban Tulajdonos és árnyékolástechnikai szerelő)
Székhely: 2600 Vác, Szent-Györgyi Albert utca 7.
Adószám: 57649931-1-33
Webcím: https://mettadesign.hu
Levelezési cím: 2600 Vác, Szent-Györgyi Albert utca 7.
E-mail cím: home@mettadesign.hu
Telefonszám: +36 70 326 58 25


Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott mind az e-mailben, mind a postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.


Megbízási díj: A Szolgáltató által az árajánlatban közölt bruttó megbízási díj.


Megrendelő: Szolgáltatóval szerződést kötő természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb jogalany.


Szerződés: A Szolgáltató és a Megrendelő között lakberendezési tanácsadás, 3D látványtervezés, belső árnyékolástechnikai illetve lakberendezői feladatokra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó egyedi megállapodás.


Szolgáltatás: A Szolgáltató által vállalt lakberendezői és tervezési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése.


Megrendelési tudnivalók
Szolgáltató általi megtervezésével kapcsolatos feladatok és ezeknek a Megrendelő általi megrendelése.


A Megrendelő a Honlapon keresztül a „Kapcsolat” menüpont alatt, közvetlenül a home@mettadesign.hu címre küldött elektronikus levéllel , vagy telefonon keresztül árajánlatot (a továbbiakban: Árajánlat) kérhet a szolgáltatótól.

Igényfelmérést követően a Szolgáltató elkészíti az Árajánlatot és azt megküldi elektronikus úton Megrendelőnek. Megrendelő válasz e-mail küldésével elfogadja az Árajánlatot. Az Árajánlat elfogadásával Megrendelő elfogadja az ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot.

Az ÁSZF a https://mettadesign.hu honlapon mindenkor elérhető.


A megrendelés elfogadásáról Szolgáltató elektronikus úton Visszaigazolást küld Megrendelő részére. A Visszaigazolás elküldésével jön létre a Szerződés.

Ajánlatkérés érvényessége
A Szolgáltató által kiadott egyedi árajánlat átadásától számított 30 napig érvényes.

Fizetési feltételek
A szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a szolgáltatások díját, illetve a szolgáltatások feltételeit. A változtatás érvényessége a honlapon való közzététel időpontjától kezdődik. A honlapon feltüntetett árat a szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő elfogadja.
Az árajánlatban feltüntetett ütemezés vagy egyedi megállapodás szerinti ütemezés szerint a Megbízó köteles az egyes részszámlákban feltüntetett határidőn belül a szolgáltatás díját Szolgáltató részére megfizetni.


Termékek esetén
Belső árnyékolástechnikai illetve bármilyen egyéb lakberendezési eszköz vásárlása esetén Szolgáltató az árajánlatban rögzített összeg alapján 50% előlegről küldi ki a díjbekérőt a Megrendelőnek, melyet Megrendelő köteles 8 napon belül teljesíteni.
A Megrendelő által teljesített 50% előleg megfizetését követően kezdődik a megrendelés folyamata.
Amennyiben egyéb megállapodás nem születik a felek között, úgy a kivitelezés végeztével a Megrendelő köteles a szolgáltatás hátralék díját banki átutalással vagy készpénzben megfizetni a Szolgáltatónak haladéktalanul, egyéb esetben viszont a fizetési határidő a szolgáltatás teljesítésétől számított 8.nap.


Szolgáltatás esetén
Amennyiben egyéb megállapodás nem születik a felek között, úgy a Megrendelő köteles a szolgáltatás teljes díját banki átutalással vagy készpénzben megfizetni a szolgáltatónak haladéktalanul a szolgáltatás teljesítését követően, egyéb esetben viszont a fizetési határidő a szolgáltatás teljesítésétől számított 8.nap.


A szolgáltatás teljes díjának megfizetését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul átadni a Megrendelőnek a teljes tervezési szakasz dokumentációját egyéb esetben teljesíteni a Megrendelő által igényelt szolgáltatást.


A szolgáltatással kapcsolatos számlaadási kötelezettségét a Szolgáltató elektronikus számlával teljesíti, amelyet az átutalás beérkezése vagy személyes kifizetés után a megadott e-mail címre elküld.


A teljesítés napja egyenlő azzal a nappal, amikor a Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámláján jóváírásra kerül a számlán szereplő összeg, ezért a Szolgáltatónak jogában áll, hogy mindaddig ne teljesítse a szerződés kötelezettségeit, míg a Megrendelő határidőn túli nem fizetés miatt tartozással bír a Szolgáltató felé. Sőt amennyiben késedelmes fizetés áll fenn, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése alapján a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni.


Késedelmes fizetés
A Megrendelő késedelmes fizetés esetén köteles a mindenkori jegybanki alapkamat +8%-nak megfelelő késedelmi kamatot megfizetni a Szolgáltató részére.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Szolgáltató 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően a Szolgáltató jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi kamattal növelt összegének érvényesítése érdekében követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Tervmódosítás
Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott terven Megrendelő hozzájárulása nélkül módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kötelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell.


A Megrendelő a terven 2 (két) alkalommal kezdeményezhet kisebb módosítást díjmentesen (pl.: bútor helyének módosítása, kiegészítők, bútor típusának változtatása), valamint egy alkalommal kezdeményezhet nagyobb, módosítást (pl.: nyílászáró átméretezés, nyílászáró áthelyezés, válaszfalmozgatás) díjmentesen, amennyiben nem mond ellent a tervezési koncepciónak, és nem bejelentés vagy engedély köteles.
Minden további kisebb módosítás díja 30.000 Ft / db, minden további nagyobb módosítás díja 80.000 Ft/db. A díjak a tervezési koncepcióval ellent nem mondó változtatásra vonatkoznak.
Megrendelő a módosítás igényét elektronikus úton köteles Szolgáltatóval közölni.


Felelősség, kötelezettség
A tervezési terület megközelíthetőségéről a Megrendelő köteles gondoskodni, ennek (részleges) hiányában a Szolgáltatónak meg kell ismételnie a helyszíni szemlét/felmérést, melynek díját a Megrendelő köteles viselni.
Megrendelő jogosult a tervek átvételét követő 15 munkanapon belül egy alkalommal történő véleményezésére, egyszeri kisebb módosításra. A véleményt a Szolgáltatónak írásos formában el kell juttatni, melynek végrehajtását a Szolgáltató csak indokkal utasíthatja vissza (jogszerűtlenség, műszaki megvalósíthatóság akadálya, ésszerűtlenség). Amennyiben a Megrendelő a terveket 5 naptári napon belül nem véleményezi, azok ráutaló magatartással automatikusan jóváhagyottnak minősülnek.


Megrendelő köteles a Szolgáltató számára a dokumentáció/kivitelezés elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.


Megrendelő köteles a Szolgáltató kérésére a tervezési folyamatban felmerülő lényeges kérdésekben 5 naptári napon belül állást foglalni, utasítást adni.


Megrendelő feladata, hogy céljairól a Szolgáltatót teljes körűen tájékoztassa. A szükséges Hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelő feladata.


Szolgáltató a Megrendelővel elvégzett közös helyszíni ellenőrzést követően karnis illetve egyéb árnyékolástechnikai eszközért átadás után a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Megrendelő által előre nem tisztázott egyéb körülményekből felmerülő (pl. mennyezeti fűtés, villany vezeték) anyagi kárért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

Megrendelő köteles a Szolgáltató által készített terveket/termékeket átvenni, a szolgáltatások és a vállalt külön szolgáltatások díjának, valamint a Szolgáltató felmerült és igazolt költségeinek megfizetésére.


Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, a Szolgáltatóval együttműködve jár el.

A szerződés megszűnése
Szolgáltatónak jogában áll a szerződést felmondani, ha:
– Megrendelő az esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Szolgáltató nyolc napos póthatáridőt köteles kitűzni a fizetési kötelezettség teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Szolgáltató egyoldalú elállással élhet.
– A Szolgáltató 15 napon belül nem kap választ a tervezéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseire
– A Megrendelő részéről 6 alkalomnál többször lép fel tervmódosítási igény a Szolgáltató a 7. módosítási igényt megtagadhatja, a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.
– Megrendelő felszólítás ellenére jogszerűtlen, műszakilag megvalósíthatatlan, ésszerűtlen utasításokat ad a tervdokumentáció készítésére vonatkozóan Szolgáltató módosítási igényt megtagadhatja, a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.


Megrendelőnek jogában áll a szerződést felmondani, ha:
– amennyiben a tervdokumentációt a szerződésben maghatározott ideig nem kapja meg írásban felszólítja a Szolgáltatót, amennyiben felszólítás után 5 nappal sem kapja kézhez a terveket a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja
– a Szolgáltató nem a leírtaknak megfelelően készíti el a terveket
A felek a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban – a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével – a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani. A Szerződés felmondása esetén a Szolgáltató követelheti az addig elvégzett szolgáltatásainak díját és azzal felmerült, igazolt költségeit.


Szerzői jogok
Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak minősülő tervekkel kapcsolatos szerzői jogok Szolgáltatót illetik.


Felhasználás
Megrendelő a tervdokumentáció megvásárlásával (kifizetésével) felhasználói jogokat szerez, melyek korlátozott jogok. Az átadott terveket kizárólag jelen szerződésben meghatározott ingatlan átalakítására jogosult felhasználni saját részére, nem jogosult azt másnak átadni, többször felhasználni, Magyarország területi hatályán kívül használni, nem jogosult más alkalommal arculati tervként használni. További felhasználás esetén a Szolgáltatónak jogdíjat köteles fizetni, melynek összegéről alkalmanként tárgyalnak.


A tervek felhasználási joga kizárólag a Szolgáltató felé történő teljesítésigazolás megtörténte-, és a kiállított számla pénzügyi rendezése után száll a megbízóra!


A Megrendelő vállalja, hogy a munka lezárulta után, a Szolgáltató képzett fotóssal az ingatlant fotózza és az elkészült képeket weboldalán, Instagram, Facebook oldalán és TikTok oldalán közzé tegye, valamint pályázatokon induljon, illetve online és offline felületeken referenciaként használja, az ingatlan pontos helyének megjelölése nélkül.


Az ÁSZF egyoldalú módosítása
A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt egyoldalúan módosítani.


A Szolgáltató a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel közli.


Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta.


Adatkezelés
A Szolgáltató a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. A Szolgáltató részletes adatkezelési tájékoztatója a https://mettadesign.hu alatt található.
Egyebek


A Megrendelő panaszjogával A Szolgáltatót telefonon, illetve levél és e-mail útján élhet. Szolgáltató az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.


A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak Írásbeli formában érvényes.


A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Megrendelő személyének és a megrendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.


Lakberendező tevékenységére vonatkozó etikai kódex, a Lakberendezők Országos Szövetség tagjaira vonatkozó etikai kódex, mely az alábbi oldalon érhető el: https://lakberendezok.hu/etikai-kodex/